អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

មានតម្លៃសមរម្យជាមួយនឹង

ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងខ្ពស់

ធានាផ្តល់ជូន 200% នៃអត្ថប្រយោជន៍

ករណីមរណភាព ឬពិការភាពទំាងស្រុង

និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

ទឹកប្រាក់ចូលរួមចំណែករំលែកមរណទុក្ខ

ផ្តល់ការធានាដល់អតិថិជនជាង 30 មុឺននាក់

ទូរស័ព្ទ៖
023 885 077 / 098 802 802

ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ

ចូរបំពេញចន្លោះទំនេរខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ខ្ញុំជាអតិថិជនចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍។