អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមាន

តម្លៃសមរម្យដោយផ្តល់ទឹក

ប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់

ការធានារ៉ាប់រងមានការបត់

បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន

ការធានារ៉ាប់រងចាប់ពី

បុគ្គលិក 10នាក់ឡើងទៅ

ផ្តល់សំណងច្រើនជាង 1,000,000 ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ទូរស័ព្ទ៖
023 885 077 / 098 802 802

ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ

ចូរបំពេញចន្លោះទំនេរខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ខ្ញុំជាអតិថិជនចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍។